12 August 2019

Dataskyddspolicy

Crash Course Sverige AB
Org. nummer: 559039-3483
1 - Generellt

1.1 Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur Företaget, organisationsnummer 559039-3483, (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter.

1.2 Företaget tillhandahåller en studietjänst för universitets-och högskolestudenter (”Tjänsten”). Vid tillhandahållande av Tjänstenkommer Företaget att behandla personuppgifter. Företaget ärpersonuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Företaget utför.

1.3 Företaget kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Denna dataskyddspolicy beskriver även en registrerads rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag.

1.4 Den senaste versionen av denna dataskyddspolicy finns på Företagets webbplats.

2 - Insamling av personuppgifter

2.1 Företaget behandlar följande personuppgifter:

a) Uppgifter hänförliga till din person (namn, efternamn, email, skola, program, årskurs)

(b) Personuppgifter hänförliga till din aktivitet på sidan (beställningar, prenumerationer, självskattningar, kommentarer, bokmärken, test, m.m.

(c) Om en användare kontaktar Företaget via e-post, telefon, eller genom Tjänsten, samlar Företaget in namn, telefonnummer och e-postadress, beroende på kontaktform, samt övriga personuppgifter som krävs för att kunna assistera den som kontaktar Företaget.

3 - Hur Företaget behandlar personuppgifter

3.1 Företaget behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten samt uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Företaget behandlar personuppgifter med ändamålet att förbättra kvalitéten och innehållsrelevansen på Tjänsten.

4 - Överföring av personuppgifter

4.1 Företaget kan överföra till eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för Företagets räkning, för att Företaget ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Företaget använder för tillfället inga underleverantörer eller kategorier av underleverantörer.

4.2 Företaget lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om Företaget är skyldigt att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

5 - Rättigheter för registrerade

5.1 Rätt till registerutdrag. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad ta del av ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss enligt kontaktuppgifterna nedan och ha din underskrift.

5.2 Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. Du kan själv korrigera felaktig eller inkomplett information i Tjänsten. Du kan även kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

5.3 Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss kan du ha rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

5.4 Avaktivering och radering av användarkonto (Rätten att bli bortglömd). Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan använda Tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

6 - Säkerhet

6.1 Säkerhet är viktigt för Företaget, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att Företaget behandlar personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy.

7 - Ändringar i denna dataskyddspolicy

7.1 Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy.

7.2 Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.

8 - Kontakt

8.1 För ytterligare information om Företagets personuppgiftshantering eller om du har frågor, är denne välkommen att kontakta Företaget på:
Crash Course Sverige AB
Östermalmsgatan 26A, 114 26 Stockholm
Org. number: 559039-3483
contact@kollin.io

8.2 Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektion.se, box 8114, 104 20 Stockholm.

9 - Ikraftträdandedatum

Denna dataskyddspolicy gäller från och med 2019-08-12 tills den ersätts av en uppdaterad version.

Copyright 2024 © Crash Course Sverige AB. Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm. Org. number: 559039-3483